ALGEMEEN REGLEMENT VIJVER GRASDUINEN

HENGELCLUB DE GRASDUINVISSERS BREDENE VZW

Art.1.

De vijver van recreatiedomein Grasduinen is voorbehouden voor het beoefenen van de hengelsport  met uitsluiting van alle andere sportdisciplines (zwemmen, zeilen, schaatsen)

Art.2.

Men mag zich aan het water begeven van 6uur tot 22uur. De vijver wordt het ganse jaar opengesteld. Het hengelen is, met uitsluiting van alle andere tuigen of toestellen, slechts toegelaten met maximaal 2 hengels met aan elke lijn een enkele haak en dit vanaf de oever op de aangegeven plaatsen. De vissers dienen de nodige eerbied aan te leggen voor de omgeving en hun visplaats. Voor personen met een lichamelijke beperking worden een 3-tal visplaatsen op de houten steiger ter hoogte van het sanitair blok voorbehouden.

Art. 3.

Er mag enkel worden gehengeld met natuurlijk aas, gekleurde maden worden niet toegestaan. Schadelijke stoffen of bedwelmende lokazen  mogen niet in het voeder of aas aangewend worden. Het gebruik van voer- en boilieboten wordt niet toegestaan . Het voeren mag enkel tijdens het vissen gebeuren. Het op voorhand aanleggen van een voerplaats is niet toegelaten.  Het vissen op roofvis is toegelaten met kunstaas of dode aasvis. Deze aasvis mag niet onttrokken worden uit de vijver.

Art. 4.

Elke gevangen vis moet onmiddellijk terug te water gezet worden, ongeacht welke de soort of grootte, dit met uitzondering van paling. De gevangen vis dient op een goede en snelle manier onthaakt te worden, liefst met natte handen en zonder doek. Voor karpervissers is het verplicht om een onthaakmat te gebruiken. Iedere visser dient te beschikken over een voldoende groot schepnet volgens de vismethode en een grote emmer water om de vis in te onthaken.

Art. 5.

De hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” is, bij overeenkomst tussen het gemeentebestuur en deze club, belast met het toezicht van de vijver in het recreatiedomein Grasduinen. Niemand mag de hengelsport beoefenen zonder in het bezit te zijn van een visverlof uitgereikt door deze club. Dit visverlof moet op eerste verzoek voorgelegd worden aan de personen verantwoordelijk gesteld met een toezichtskaart.

Alle  vergunningen met uitzondering van de karper jaarvergunningen kunnen ter plaatse aan het water worden aangekocht wanneer de toezichter langskomt.

Art. 6.

Er zijn 3 soorten visverloven, waarvan de prijs jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur van de hengelclub:

– dagverlof voor het vissen met maximaal 2 hengels = 5 EUR

– jaarverlof voor het vissen met maximaal 2 hengels = 30 EUR

– karper jaarvergunning  voor het vissen met max 2 hengels = 50 EUR (beperkt tot max 13

en minimum leeftijd van 14 jaar))

Men kan slechts 1 dag of 1 jaarvergunning per persoon aanschaffen. Vissen met meer dan 2 hengels is bijgevolg altijd verboden.

Art. 7.

Volgende personen hebben recht op een gratis jaarvergunning :

– jeugdige vissers tot 14 jaar (met maximaal 1 hengel) begeleid door een volwassene in

het bezit van een geldige dag- of jaarvergunning.

– personen met een lichamelijke beperking >60% voor zover het gaat om een inwoner van

de gemeente Bredene.

Kinderen jonger dan 14 jaar, niet in het gezelschap van een toezichthoudend persoon ouder dan 16 jaar mogen geen gebruik maken van de vijver om er op te vissen.

Personen met een lichamelijke beperking die aanspraak maken op een gratis jaarvergunning dienen een aanvraag te sturen via de site www.grasduinvissers.be of per brief naar voorzitter Alain Lynneel, Merelstraat 22, 8450 Bredene

Art. 8.

De dag-, en gewoon jaarverlof is tijdens het vissen te verkrijgen bij de toezichthouders ter plaatse aan de vijver.

Een gewoon jaarverlof is  voorafgaand te verkrijgen bij :

– bij taverne Hippo 12, Duindoornstraat 25, 8450 Bredene

De karper jaarvergunning moet worden aangevraagd via Alain Lynneel.

Email: alainlynneel@gmail.com

Gsm : 0474/60 18 67

Art. 9.

Er kan enkel gericht op karper gevist worden met een geldige karper jaarvergunning en karperhengels (max 13).

Karpervissen met een dag- of gewone jaar vergunning is verboden.

Wanneer het max van 13 karperjaarvergunningen is bereikt komt men in volgorde van aanvraag op een wachtlijst te staan. Bij vrijkomen van een plaats komt de eerstvolgende in aanmerking.

Er mogen geen wedstrijden gevist worden zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw”.

Art. 10.

Teneinde het visbestand te beschermen kan het bestuur van hengelclub “De Grasduinvissers Bredene vzw” alsook het gemeentebestuur Bredene, ofwel na visuitzetting,  bij uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, bij een te lage waterstand, bij een geval van onmacht, bij werken aan de oever of vijver, bij gemeentelijke activiteiten, een tijdelijk volledig hengelverbod instellen.

Art. 11.

De Grasduinvissers Bredene vzw organiseren enkele viswedstrijden gedurende het kalenderjaar enkel toegankelijk voor leden met een jaarvergunning. De dag van de wedstrijd wordt de helft van de visvijver voorbehouden aan het wedstrijdvissen (zijde speelplein). De andere zijde van de vijver blijft open voor het recreatief vissen. De deelnemers aan de wedstrijden dienen zich te houden aan  het wedstrijdreglement. De data van deze wedstrijden alsook het wedstrijdreglement worden kenbaar gemaakt via de website www.grasduinvissers.be en via aanplakking aan het sanitair blok.

 

 

 

 

Art. 12.

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende letsels aan personen, schade aan eigendommen of goederen, evenals verlies, diefstal of dergelijke veroorzaakt tijdens het verblijf aan de vijver. De opzichter en bestuursleden kunnen op elk ogenblik de vergunning intrekken bij overtredingen, waarna het bestuur beslist welke verdere maatregel zal genomen worden.

 

Art.13.

De overtredingen van het onderhavig reglement worden met politiestraffen beboet.

 

Art.14.

Dit besluit wordt bekend gemaakt door afgifte met de jaarvergunning en door aanplakking

Op het infobord ter hoogte van het sanitair blok evenals het venster van het sanitair blok